NOTES LEGALS

1. Condició d’USUARI
L’accés o ús de la pàgina web www.biomass-concept.com/es impliquen tenir la condició d’USUARI d’ell mateix i l’acceptació de les condicions generals d’ús, sense perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

2. Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS del lloc web www.biomass-concept. com / és, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa a l’TITULAR de l’domini:

-Denominació social: Biomass CONCEPT SL
-Domicili: Via Laietana, 15, 2, 08003 Barcelona
-Adreça de correu electrònic: info@biomass-concept.com
-CIF: B64372246

3. Objecte
Mitjançant el lloc www.biomass-concept.com/es, Biomass CONCEPT SL d’ara endavant el TITULAR, facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part de l’TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús
L’accés a el lloc tindrà caràcter gratuït, sense perjudici que algun dels serveis als quals es pot accedir estiguin subjectes a el pagament d’un preu.

L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús de la pàgina web.

Per fer ús dels serveis, els menors d’edat requeriran el permís dels seus pares o tutors, que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.biomass-concept.com/es, abstenint-se de utilitzar-los amb fins il·lícits, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes del web o en els dels seus proveïdors o tercers.

El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, encara que no es fa responsable dels danys potencials o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic de l’usuari quan aquest accedeixi a les pàgines web o les utilitzi.

El TITULAR es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.


5. Propietat industrial i intel·lectual
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de l’qualsevol tipus que apareixen en el lloc www.biomass-concept.com/es són propietat de l’TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés a el lloc i / o als serveis oferts atribueixi a l’usuari cap tipus de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de l’TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, ni que aquest pugui fer ús dels mateixos més enllà de l’estrictament necessari per a un ús correcte de la pàgina web i dels seus serveis.

Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.

En virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’TITULAR.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobi instal·lat a www.biomass-concept.com

6. Protecció de dades de caràcter personal
El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal la informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

La finalitat d’aquest fitxer és la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no se cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça protecciondatos@biomass-concept.com indicant la referència RGPD.

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

Responsable de l’tractament.
Identitat: Biomass CONCEPT SL – CIF B64372246
Direcció: Via Laietana, 15, 2 – Barcelona 08003
Telèfon: 934855640
Correu: protecciondatos@biomass-concept.com

Finalitat de l’tractament de les dades.
Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de Biomass CONCEPT SL seran utilitzades per poder contactar, oferir i prestar serveis propis de la relació comercial o de serveis contractats entre les parts.

En cap cas s’utilitzaran per a cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers.

Les dades personals que ens hagi proporcionat s’han de conservar per un termini de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini es podrà prorrogar tàcitament per terminis anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes d’anterioritat al seu venciment. La conservació de les dades sempre es durà a terme per a les finalitats del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Legitimació de l’tractament de dades.
La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes en el RGPD, concretament l’article 6.1.a), ja que Biomass CONCEPT SL sol·licita expressament el consentiment de l’interessat perquè les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.

Destinataris de les dades.
No es preveu que es cedeixin dades recollides mitjançant el present document a tercers. Encara que sí que se cediran quan es tracti d’una obligació legal o bé d’el compliment de l’objecte d’un contracte.

Exercici dels drets propis.
Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a protecciondatos@biomass-concept.com, acompanyat d’una còpia de l’DNI o document acreditatiu equivalent, o bé dirigint-se a les instal·lacions de Biomass CONCEPT SL, a Via Laietana, 15, 2, 08003 Barcelona.

7. Xarxes socials
En el cas que el TITULAR tingui presència a les xarxes socials, el tractament de les dades de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sense perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.

El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb els fins d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo de activitats, productes o serveis de l’TITULAR, o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials poguessin permetre.


8. Exclusió de garanties i responsabilitat
El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin ocasionar pel mal funcionament de la pàgina web, citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de el lloc , transmissió de virus o programes lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

9. Enllaços
En el cas que en www.biomass-concept.com/es es facilitin enllaços a altres llocs d’Internet, el TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà responsabilitats pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera, l’enllaç d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


10. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús
Aquestes condicions romandran en vigor de manera indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrà dur-se a terme pel TITULAR en qualsevol moment, sent degudament publicades en el lloc web.


11. Jurisdicció i legislació aplicable
Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Barcelona.